PHỨC ĐIỆU LÀ GÌ?

còn gọi là Polyphonie: là một kiểu trình bày âm nhạc nhiều bè, trong đó mỗi bè là một giai điệu phát triển tương đối độc lập. Sự kết hợp đồng thời các giai điệu tạo nên những chồng âm, song về cơ bản những chồng âm này khác với các chồng âm trong âm nhạc chủ điệu. Trong âm nhạc Phức điệu, chồng âm được tạo thành do sự kết hợp từng cặp bè trên cơ sở đối vị. Các chồng âm trong cả một đoạn nhạc phức điệu liên hệ với nhau bằng sự phsat triển của giai điệu từng bè.

 

amnhactrinhthuy.com

Cơ sở: Bình Thạnh, Hóc Môn

0945211555