HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỢP ÂM AUG, SUS (HỢP ÂM MÀU SẮC)

1. Hợp âm aug (hợp âm tăng) gồm 3 nốt với nốt quãng 5 được tăng 1/2 cung. Chẳng hạn: Caug (còn được ký hiệu là C+) gồm 3 nốt, C E G#.
 

Caug.jpg


Quãng 5 tăng này nên được giải về nốt thuận cao hơn 1/2 cung. Thí dụ: trong bản nhạc cung C, hợp âm G+ gồm 3 nốt G B D#, thì nốt D# nên được giải về nốt E là nốt thuận trong hợp âm tiếp theo. Trong giai điệu cung C, nốt E được hòa âm bằng 3 hợp âm thuận, C, Em và Am. Vậy thì hợp âm G+ sẽ giải về hợp âm nào trong 3 hợp âm thuận này? Hãy tính sự di chuyển của 2 nốt còn lại của hợp âm G+ (G và B) giải như thế nào về 2 nốt còn lại của hợp âm tiếp theo cho phù hợp với giai điệu.
 

G_giai_ve_C.jpg


 

G_giai_ve_Em.jpg 

G_giai_ve_Am.jpg


2. Hợp âm sus:

- Hợp âm sus2 gồm quãng 2 trưởng và quãng 5 đúng. NHư là: Csus2 gồm 3 nốt C D G. Nốt D là nốt treo.
 

Csus2.jpg


- Hợp âm sus4 gồm quãng 4 đúng và quãng 5 đúng. Như là: Csus4 gồm 3 nốt C F G. Nốt F là nốt treo.
 

Csus4.jpg


2 loại hợp âm sus này nên được giải về hợp âm thuận cùng tên. Thí dụ: Csus2 -> C; C sus4 -> C 

Csus2_giai_ve_C.jpg

 

Csus4_giai_ve_C.jpg


Nguyên tắc sử dụng hợp âm aug và hợp âm sus: trong ô nhịp được hòa âm bằng các hợp âm này, phải có hoặc không có nốt nghịch trong các hợp âm đó.

Ô nhịp ghi hợp âm Csus4 có chứa nốt nghịch:
 

Hop_am_Csus4_co_not_nghich.jpg


Tuy nhiên, nên lưu ý cách ghi khiên cưởng hợp âm sus4 cho dù có nốt sus4 trong nhịp như sau:
 

Hop_am_Csus4_ghi_sai.jpg


Ô nhịp ghi hợp âm Csus4 không có nốt nghịch:
 

Hop_am_Csus4_khong_co_not_nghich.jpg