2 Vòng hòa thanh trên các Tone - Dùng cho Đệm hát và Dịch Tone - Lên Tone


Canon:Am- F - C -G :